Interpreting service will support mobile phone procedures.

Interpreting Service Using TV Phones
This handy amenity gives you the peace of mind of using a reliable interpreter to receive cellphone explanations or complete contract procedures in your own native language.

利用电视电话的翻译服务
通过翻译,您可以用本国语言听取对手机的说明和进行签约手续,敬请放心。

TV전화를 이용한 통역 서비스
통역을 통하여 모국어로 휴대전화에 대한 설명 및 계약절차 등을 밟을 수 있어 안심할 수 있습니다.

Serviço de intérprete por videofone
O atendimento é tranquilo, pois você receberá explicações sobre telefones celulares e o processo aquisição de linhas na sua língua materna.

Servcio de Interpretación por vídeoconferencia
Gracias a un traductor podrá informarse sobre un teléfono o sobre los trámites de un contrato en su lengua materna y sin complicaciones.

Dịch vụ thông dịch sử dụng cuộc gọi truyền hình
Thông qua những nhân viên dịch tổng đài, khách hàng có thể an tâm lắng nghe những giải thích về thủ tục đăng ký máy điện thoại hoặc mua máy.

Les services d'interprétation à l'aide du téléphone TV
Grâce à un opérateur d'interprète, vous pouvez acheter en toute confiance parce que vous pouvez recevoir le téléphone mobile de votre description et des procédures contractuelles, telles que dans la langue maternelle.

บริการล่ามใช้โทรศัพท์ทีวี
ผ่านผู้ประกอบการล่ามคุณสามารถซื้อด้วยความมั่นใจเพราะคุณจะ ได้รับโทรศัพท์มือถือของรายละเอียดและขั้นตอนการทำสัญญาของคุณเช่นในภาษาพื้นเมือง

टिभी फोन प्रयोग व्याख्या सेवाहरू
तपाईं जस्तै मूल भाषामा आफ्नो विवरण र सम्झौता प्रक्रिया, को मोबाइल फोन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ किनभने एउटा दोभासे अपरेटर मार्फत, तपाईं निर्धक्क खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।

टीवी फोन का उपयोग कर व्याख्या सेवाओं
एक दुभाषिया ऑपरेटर के माध्यम से, आप विश्वास के साथ खरीद सकते हैं क्योंकि आप इस तरह के मूल भाषा में के रूप में अपने विवरण और अनुबंध प्रक्रियाओं के मोबाइल फोन प्राप्त कर सकते हैं।

Serbisyong interpretasyon gamit ang TV phone
Sa pamamagitan ng isang interpreter operator, maaari kang bumili nang may pagtitiwala dahil maaari kang makatanggap ng mga mobile na telepono ng iyong paglalarawan at kontrata mga pamamaraan, tulad ng sa mga katutubong wika.

テレビ電話を使った通訳サービス
通訳オペレーターを介して、母国語にて携帯電話のご説明や契約手続き等を受けられますので安心してご購入いただけます。

【au Style HACHIOJI】
Hachioji Tokyu Square 3F, 9-1 Asahicho, Hachioji City, Tyokyo

close